model farmakokinetyczno-farmakodynamiczny odpowiedzi quantalnej z zastosowaniem tiopental

opracowany tutaj model farmakokinetyczno-farmakodynamiczny charakteryzuje zależność między symulowanym stężeniem tiopentalu w osoczu a dwoma dychotomicznymi punktami końcowymi określanymi przy indukcji znieczulenia: utratą dobrowolnej mocy motorycznej (kliniczny punkt końcowy) i tłumieniem pęknięć elektroencefalogramu (punkt końcowy EEG). Model zawierał dane z dwóch oddzielnych badań pacjentów z tiopentalem: badanie farmakokinetyczne z udziałem 21 mężczyzn i badanie farmakodynamiczne z udziałem 30 mężczyzn. W badaniu farmakodynamicznym, na podstawie obserwacji przeprowadzonych podczas wlewu tiopentalu ze stałą szybkością, opracowano skumulowane krzywe ilościowej odpowiedzi dawki dla klinicznych i EEG. Średnie populacyjne parametry pochodzące z badania farmakokinetyki tiopentalu w bolusie wykorzystano do symulacji danych dotyczących stężenia w czasie dla dawki 150 mg.min-1 szybkość infuzji tiopentalu stosowana w badaniu dawka-odpowiedź. Wygenerowano pojedynczy model biofazy zawierający dwa punkty końcowe, łącząc dane farmakokinetyczne i farmakodynamiczne z obu grup. Oszacowanie średnich skutecznych stężeń tiopentalu wpływających na 50% populacji (EC50S) dla punktów końcowych klinicznych i EEG wynosiło odpowiednio 11, 3 i 33, 9 mikrogramów.ml-1. Czas połowicznego wyrównania między tętniczym tiopentalem a kompartmentem efektowym wynosił 2,6 min. Wyniki te są w rozsądnej zgodzie z wcześniej opisanymi danymi dotyczącymi stężenia i odpowiedzi kwantowej oraz z modelami farmakodynamicznymi opracowanymi dla stopniowych odpowiedzi EEG. Symulacja dawek tiopental w bolusie za pomocą nowego modelu zapewniła ED50s dla klinicznych i EEG punktów końcowych odpowiednio 265 mg i 796 mg; dawka przewidywana do spowodowania utraty dobrowolnej mocy motorycznej w 90% dorosłej populacji mężczyzn wynosiła 403 mg. Model łączący farmakokinetykę populacyjną ze skumulowanymi relacjami dawka-odpowiedź może okazać się przydatny w przewidywaniu schematów dawkowania dla tych leków z odpowiedziami, które są kategoryczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.