Het gebed van overeenstemming

tekst: Matt. 18:19-20

1.0 Wat is het gebed van overeenstemming?

1.1 er zijn verschillende soorten gebeden.

Eph. 6: 18 – ” en bid in de Geest bij alle gelegenheden met allerlei gebeden en verzoeken. Met dit in gedachten, wees alert en blijf altijd bidden voor alle heiligen.”

A) gebed van het geloof

B) gebed van aanbidding.

C) dankgebed

D) voorbede

1.2 Jezus onderwees en beoefende het gebed van overeenstemming.

de POA is een gebedsverzoek dat door meer dan één persoon tegelijkertijd voor hetzelfde ding wordt geuit. Het is een groeps petitie.

de POA is extreem krachtig omdat de onzichtbare aanwezigheid van Jezus zich manifesteert.

eens-komt van het Griekse woord sumphoneo dat harmonieus betekent; samen overeenkomen; met elkaar overeenkomen. Het vormt de Engelse woorden symfonie en concert. Dit is waar we de term krijgen, Concert van Gebed.

 1. het gebed van overeenstemming is een stijl van gebed die vaak wordt gebruikt door Jezus.Voordat Jezus werd gearresteerd nodigde hij Petrus, Jakobus en Johannes uit om met hem te bidden.

Matt. 26: 36-38 – ” En Jezus ging met zijn discipelen naar een plaats genaamd Getsemane, en Hij zeide tot hen: zit hier, terwijl ik daar ga en bid. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich, en hij werd bedroefd en verschrikt. En Hij zeide tot hen: mijn ziel is overweldigd door droefheid, tot op het punt des doods. Blijf hier en hou de wacht.”‘

Jezus bad: “mijn vader, als het mogelijk is, moge deze beker van mij worden afgenomen, maar niet zoals Ik wil, maar zoals jij wilt.”

de POA bracht bemoediging, troost, eenheid en macht, toen Jezus zijn smeekbede voor God ophief.

opmerking: vraag het publiek: “heb je ooit een zwaar hart gehad vanwege een persoonlijk probleem en je wilde God om hulp vragen, maar wist niet hoe je moest beginnen? Het mooie van de POA is dat er mensen in je leven zijn die je kunnen helpen je met God te verbinden.

2.0 hoe oefenen we het gebed van overeenstemming?

2.1 #1: Richt het verzoek op God (handelingen 12: 5).

A) lijn het verzoek met Gods karakter en wil.

Noot: Gods wil is bekend door Gods karakter, natuur en het woord.

God verhoort gebeden die in overeenstemming zijn met zijn wil.1 Johannes 5: 14-15-“Dit is het vertrouwen dat we hebben in het naderen van God: dat als we iets vragen naar zijn wil, hij ons hoort. En als we weten dat hij ons hoort-wat we ook vragen-weten we dat we hebben wat we van hem vroegen.”

hij is een god van gerechtigheid.Psalm 9:7-8-“de Heer regeert tot in eeuwigheid; hij heeft zijn troon gevestigd voor het oordeel . Hij zal de wereld richten in gerechtigheid; Hij zal de volken regeren met gerechtigheid.”

zal het antwoord op het gebed eer brengen aan God of aan u? God deelt zijn heerlijkheid met niemand, zelfs niet met u.Martin Luther zei: “want waarlijk, de kerk op aarde heeft geen grotere kracht of werk dan zo’ n Verenigd gebed tegen alles wat haar kan treffen.”

Illustratie: het heil van uw echtgenoot of kind. Is het voor u om een gemakkelijker leven te hebben of om eer aan God te brengen? Wat is je motivatie?

2.2 #2: voeg het verzoek toe aan een schrift.

Noot: Hoewel de vroege Kerk in die tijd alleen de OT-geschriften had, was het een bekend feit dat God een god van gerechtigheid is. Hun gebeden richtten zich op Beloften als:

Psalm 37:6-“Hij zal uw gerechtigheid doen schijnen als de dageraad, de gerechtigheid van uw zaak als de middagzon.”

Psalm 37: 28-“want de Heer houdt van de rechtvaardigen en zal zijn getrouwen niet verlaten. Ze zullen voor altijd worden beschermd….”

A) het verzoek moet bij een schrift worden gevoegd.

Heb. 4: 12 – ” want het woord van God is levend en actief. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard, dringt het zelfs door tot het verdelen van ziel en geest, gewrichten en merg; het beoordeelt de gedachten en houdingen van het hart.”

 1. de gebedsleider kiest een vers van de Schrift dat van toepassing is op de situatie. Het gebed verzoek wordt gedeeld met behulp van het vers als een lanceerplatform.
 2. het lezen van het vers toont u Gods wil.
 3. het lezen van het vers laat zien hoe God aan het werk was in het leven van anderen in verschillende periodes van de geschiedenis.
 4. het lezen van het vers verenigt de harten en geesten van de mensen.
 5. het lezen van het vers legt een bijzondere focus en geeft je een solide taal om te gebruiken in het gebed.
 6. het vers dat gedeeld wordt geeft ons vertrouwen om moedig Gods troon te benaderen met onze behoefte.

feit: in de afgelopen week verloren zes families in onze kerk geliefden. Om hen te helpen door het rouwproces te reizen, is onze POA gebaseerd op 2 Cor. 1:3-4.

2 Cor. 1:3-4 – ” lof zij de God en de vader van onze Heer Jezus Christus, de vader van barmhartigheid en de God van alle troost, die ons troost in al onze moeilijkheden, zodat wij degenen in alle moeilijkheden kunnen troosten met de troost die wij zelf van God hebben ontvangen.

2.3 #3: ben het met elkaar eens.

overeenstemming is eenheid. Het is om als één te staan.

 1. om het eens te zijn is om dezelfde visie te spreken en te verdedigen.
 2. overeenkomst is synergie. Exponentiële en synergetische kracht wordt ontketend door het gebed van overeenstemming.
 3. synergie wordt veroorzaakt door de kracht van velen.
 4. overeenkomst synergie is het samenwerken van twee of meer dingen om een effect te produceren dat groter is dan de som van hun afzonderlijke delen.

Deut. 32: 30 – ” Hoe kon een man jagen duizend, of twee zetten tienduizend op de vlucht, tenzij hun rots hen had verkocht.”

2.4 #4: vraag het in geloof.

 1. de somberheid van Petrus ‘ gevangenschap weerhield de kerk er niet van te bidden.
 2. ze bleven missionaal gefocust ondanks de dreiging en onzekerheid van
  Peter ‘ s vrijlating uit de gevangenis.
 3. ze bleven gedurfde gebeden bidden-op geloof gebaseerde gebeden.
 4. zij herinnerden zich hoe God vroegere gebeden van overeenstemming beantwoordde. Een van die gelegenheden was toen Petrus en Johannes werden bedreigd om nooit over Jezus te prediken.

handelingen 4: 29-30 – ” nu, Heer, overweeg hun bedreigingen en laat uw dienaren uw woord met grote vrijmoedigheid spreken. Strek uw hand uit om te genezen en miraculeuze tekenen en wonderen uit te voeren door de naam van uw heilige dienaar Jezus.”

 1. een zegevierend perspectief brengt geloof voort.
 2. hoewel Jakobus onlangs ter dood werd gebracht door koning Herodes-dezelfde koning die dreigde Petrus te doden-kwam de kerk bijeen om te bidden.

de kerk geloofde in het gebed en zij leefden op de kracht van het gebed van overeenstemming.

God beloont de kerk die het gebed van overeenstemming gebruikt!

Heb. 11: 6- ” hij beloont hen die hem ernstig zoeken.”

laten we nu de POA oefenen!

verzoek: God verdubbelt onze kinderkerk dit jaar.

Schrift: Mt. 19:14 – Jezus zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen en hen niet hinderen; want het Koninkrijk der hemelen behoort aan dezen.”

1e gebed: ouders willen graag kinderen naar de kerk brengen.

2e Gebed: Kinderen zijn opgewonden om te leren en voor Jezus te leven.

derde gebed: het aantal vrijwilligers verdubbelt tot 220 personen tegen 1 juni 2014.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.