Help Center

Federated campaigns

liittovaltion varainhankintavirastojen ja vastaavien varainhankintaorganisaatioiden (kuten United Way Organizationin) järjestämien kampanjoiden kautta välillisesti yleisöltä saatujen lahjoitusten kokonaismäärä. Liittovaltion varainhankintavirastot toteuttavat yleensä varainhankintakampanjoita yksittäisellä pääkaupunkiseudulla tai jossakin tietyn valtion osassa ja jakavat osan nettotuloista kullekin osallistuvalle organisaatiolle lahjoittajien yksilöllisten nimitysten ja muiden tekijöiden perusteella.

lähde: Lomake 990, VIII osa, rivi 1A

Varainhankintatapahtuman rahoitusosuudet

varainhankintatapahtumista saatujen lahjoitusten kokonaismäärä, joka sisältää muun muassa illalliset, huutokaupat ja muut tapahtumat, joiden ainoana tai ensisijaisena tarkoituksena on kerätä varoja järjestön vapautettuun toimintaan.

lähde: Lomake 990, VIII osa, rivi 1C

julkiset avustukset (rahoitusosuudet)

paikallisista, osavaltioista tai liittovaltion hallituksista sekä ulkomaisista hallituksista peräisin olevien avustusten tai vastaavien maksujen muodossa olevien rahoitusosuuksien kokonaismäärä. Sisältää avustussummat Yhdysvaltain omaisuudesta. Valtion yksiköltä saatu avustus tai muu maksu sisältyy tähän, jos sen ensisijaisena tarkoituksena on antaa organisaatiolle mahdollisuus tarjota palvelua tai ylläpitää laitosta yleisön välittömäksi hyödyksi sen sijaan, että se palvelisi valtionyksikön välittömiä ja välittömiä tarpeita. Toisin sanoen maksu lasketaan mukaan, jos suuri yleisö saa maksusta ensisijaisen ja suoran hyödyn ja valtion yksikölle koituva hyöty on yleishyödylliseen etuuteen verrattuna välillinen ja merkityksetön.

lähde: lomake 990, VIII, rivi 1E

kaikki varainhankintatuotot

varainhankintatapahtumien bruttotulot, mukaan lukien varainhankintatapahtumien maksuosuuksien määrä. Varainkeruu tapahtumia ovat: illallisia/tansseja, ovelta ovelle myynti kauppatavaraa, konsertteja, karnevaalit, urheilutapahtumia, ja huutokaupat.

lähde: Lomake 990, VIII osa, linja 1c ja linja 8a

varainhankintatapahtumien bruttotulot (muut kuin rahoitusosuudet)

varainhankintatapahtumien bruttotulot, lukuun ottamatta varainhankintatapahtumien rahoitusosuuksien määrää.Varainkeruu tapahtumia ovat: illallisia/tansseja, ovelta ovelle myynti kauppatavaraa, konsertteja, karnevaalit, urheilutapahtumia, ja huutokaupat. Varainkeruutapahtumiin eivät kuulu sellaisten tavaroiden tai palvelujen myynti tai lahjat, joiden arvo on vain nimellisarvo, arpajaiset tai arpajaiset, joissa palkinnoilla on vain nimellisarvo, eivätkä Keräyskampanjat, jotka tuottavat vain lahjoituksia. Näistä toimista saatuja tuloja pidetään lahjoituksina.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 8a

bruttotulot pelitoiminnasta

bruttotulot pelitoiminnasta. Se ei sisällä maksuja pelaamista toimintaa. Pelityypit sisältävät, mutta eivät rajoitu: Bingo,vedä välilehdet, Instant bing, Raffles, raaputusarvat, Hyväntekeväisyyspeliliput jne.

lähde: Lomake 990, VIII osa, rivi 9a

varaston bruttomyynti

organisaation bruttotulot varastoerien myynnistä, vähennettynä tuotoilla ja päästöoikeuksilla. Varastoesineiden myynti tarkoittaa sellaisten esineiden myyntiä, jotka lahjoitetaan järjestölle, joita järjestö tekee myytäväksi muille tai jotka se ostaa jälleenmyyntiä varten. Varastomyyntiin ei kuitenkaan kuulu varainkeruutapahtumaan liittyvien tavaroiden myynti. Sellaisten sijoitusten myynti, joista organisaation odotetaan tuottavan voittoa arvostuksen ja myynnin perusteella, ei sisälly tähän. Organisaation on ilmoitettava myyntituotot riippumatta siitä, onko myyntitoiminta organisaation vapautettu toiminto vai etuyhteydetön kauppa tai liiketoiminta.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 10A

sijoitustuotot ja osingot

sijoitustuotot , jotka on tosiasiallisesti tai rakenteellisesti saatu sijoittamalla verovapaan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun tuotot, jotka ovat organisaation valvonnassa. Tähän eivät sisälly sijoitustuotot, jotka on saatu sellaisista sijoitustuotoista, jotka ovat teknisesti valtiollisen liikkeeseenlaskijan määräysvallassa. Esimerkiksi tappiomielialaan talletetut tuotot, jotka on peruuttamattomasti pantattu joukkovelkakirjalainan pääoman ja korkojen maksamiseen (velanhoito), eivät ole organisaation valvonnassa.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 4

Jäsenyysmaksut

Jäsenyysmaksut ja arvioinnit, jotka ovat yleisöltä saatuja maksuja eivätkä maksuja saamistaan etuuksista tai liitännäisjärjestöiltä.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 1B

kaikki jäsenmaksut, maksut jne.

kaikki jäsenmaksut, palkkiot ja arvioinnit, jotka sekä edustavat yleisön maksuosuuksia että saatuja etuuksia (eli jäsenyyteen liittyviä ohjelmapalvelutuottoja).

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 1b ja rivit 2A-e

Sekalaiset tulot

tulot ilman ennalta määrättyä budjettikohtaa muodossa 990. Kaikki muut tulot, joita ei voida ilmoittaa lomakkeella 990, VIII osa, rivit 1-10.

lähde: Lomake 990, VIII osa, rivi 11E

varastoimattomien omaisuuserien nettovoitto

kaikkien muuntyyppisten sijoitusten (kuten kiinteistö -, rojaltiosuus-tai osakkuusosuuksien) ja kaikkien muiden varastoimattomien omaisuuserien (kuten ohjelmaan liittyvien sijoitusten ja organisaation siihen liittyvässä ja siihen liittymättömässä toiminnassa käyttämien käyttöomaisuuden) myynnin nettomäärä.

lähde: Lomake 990, VIII osa, rivi 7c

varainhankintatapahtumien nettotulot

varainhankintatapahtumien nettotulot, lukuun ottamatta varainhankintatapahtumien maksuosuuksien määrää.Varainkeruu tapahtumia ovat: illallisia/tansseja, ovelta ovelle myynti kauppatavaraa, konsertteja, karnevaalit, urheilutapahtumia, ja huutokaupat. Varainkeruutapahtumiin eivät kuulu sellaisten tavaroiden tai palvelujen myynti tai lahjat, joiden arvo on vain nimellisarvo, arpajaiset tai arpajaiset, joissa palkinnoilla on vain nimellisarvo, eivätkä Keräyskampanjat, jotka tuottavat vain lahjoituksia. Näistä toimista saatuja tuloja pidetään lahjoituksina.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 8c

nettotuotot pelitoiminnasta

nettotuotot pelitoiminnasta. Se ei sisällä maksuja pelaamista toimintaa. Pelityypit sisältävät, mutta eivät rajoitu: Bingo,vedä välilehdet, Instant bing, Raffles, raaputusarvat, Hyväntekeväisyyspeliliput jne.

lähde: Kohdasta 990, VIII osa, linja 9c

pelitoiminnan ja varainhankinnan nettotulot, yhteenlaskettu

pelitoiminnan ja varainhankinnan nettotulojen yhdistelmä.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 8c + rivi 9c

nettotuotot varastomyynnistä

nettotuotot tai (tappio) varastoerien myynnistä

lähde: Lomake 990, VIII osa, rivi 10C

nettovuokratuotot

vuoden vuokratuotot sijoituskiinteistöistä ja muista organisaation vuokraamista kiinteistöistä. Ei sisällä arkistointiorganisaation vapautettuun toimintaan (ohjelmapalvelu) liittyviä vuokratuloja. Esimerkiksi vapautettu järjestö, jonka vapautuksen tarkoituksena on tarjota matalavuokraisia asuntoja pienituloisille, ilmoittaisi vuokratulot ohjelmapalvelutuloina. Vuokratulot voivat olla toiminnasta, joka liittyy tai ei liity organisaation vapautettuun tarkoitukseen. Kiinteän omaisuuden vuokrat eivät yleensä sisälly liiketoimintaan liittymättömien tulojen laskemiseen, kun taas henkilökohtaisesta omaisuudesta saadut vuokratulot lasketaan mukaan. On olemassa erityisiä sääntöjä, kun vuokrat saadaan henkilökohtaisesta omaisuudesta, joka on vuokrattu kiinteällä omaisuudella (yhdistetty vuokrasopimus). Yleensä kiinteistöistä saatavat vuokratuotot eivät sisälly toisiinsa liittymättömiin yritystuloihin, kun: (1) tällaisten vuokrien määrä ei perustu kenenkään vuokratusta kiinteistöstä saamiin tuloihin tai nettovoittoihin, lukuun ottamatta määrää, joka perustuu kiinteään prosenttiosuuteen bruttotuloista tai myynnistä, (2) vuokrasopimus ei sisällä muita kuin tavanomaisia henkilökohtaisia palveluja, kuten roskien viemistä ja yleisten alueiden siivoamista, (2) henkilökohtaiseen omaisuuteen kuuluva osuus on enintään 10 prosenttia kokonaisvuokrasta ja (3) kiinteistöä ei rahoiteta 512, 513 tai 514 pykälässä tarkoitetulla tavalla velkarahoituksella. (Velkarahoitteisesta kiinteistöstä saadut vuokrat sisällytetään yleensä toisiinsa liittymättömiin liiketuloihin, mutta poikkeukset voivat perustua kiinteistön käyttöön.) Henkilökohtaisesta vuokrakiinteistöstä saatu vuokra on yleensä verollista, paitsi jos se on vuokrattu kiinteällä omaisuudella, ja henkilökohtaisesta omaisuudesta maksettava vuokra on enintään 10 prosenttia vuokrakiinteistöjen kokonaisvuokrista.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 6

muut kuin käteismaksut

muiden kuin käteismaksujen arvo. Noncash maksut ovat mitään muuta kuin käteistä, sekit, maksumääräykset, luottokorttimaksut, tilisiirrot, ja muut siirrot ja talletukset käteistä tilille organisaation. Noncashin lahjoittamat esineet, kuten autot ja arvopaperit, arvostetaan niiden vastaanottoajankohdan mukaan, vaikka ne myytäisiin heti niiden vastaanottamisen jälkeen.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 1G

tavanomaiset avustukset, avustukset jne.

lahjoitukset, lahjat, apurahat ja vastaavat summat, jotka eivät ole peräisin liittokampanjoista, jäsenmaksuista, varainhankintatapahtumista, niihin liittyvistä järjestöistä tai valtionavustuksista.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 1F

Ohjelmapalvelut

organisaation tehtävään liittyvien tuotteiden tai palvelujen myynnistä saadut tulot. Tulot, jotka organisaatio on ansainnut siitä, että se on tarjonnut valtion virastolle palvelua, laitosta tai tuotetta, joka hyödytti kyseistä valtion virastoa suoraan sen sijaan, että se hyödyttäisi koko yleisöä. Ohjelmapalvelutuottoihin sisältyvät myös koulun saama opetus, konserttiin tai muuhun esittävän taiteen tapahtumaan tai museoon pääsystä saadut tulot; kaupallisen kustantajan jakamat opetusjulkaisun tekijänä saadut rojaltit; luottolaitoksen jäsenilleen myöntämien lainojen korkotuotot; 501§: n c momentin 9 momentin organisaation osallistujilta tai osallistujien työnantajilta saamat maksut terveys-ja sosiaalietuuksien kattamiseksi; veljellisen edunsaajayhdistyksen saamat vakuutusmaksut; ja kokouksen tai kokouksen yhteydessä saadut rekisteröintimaksut. Ohjelmapalvelutuotot sisältävät myös tuotot ohjelmaan liittyvistä investoinneista.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 2

etuyhteydessä olevat järjestöt

etuyhteydessä olevien järjestöjen järjestölle lahjoittamat summat.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 1D

rojaltitulot

rojaltit, jotka järjestö on saanut kiinteistönsä jatkuvan käytön lisensoinnista muille. Tyypillisesti tekijänpalkkioita saadaan immateriaalioikeuksien, kuten patenttien ja tavaramerkkien käytöstä. Rojalteihin sisältyy myös maksuja kiinteistön omistajalle oikeudesta hyödyntää kiinteistön luonnonvaroja, kuten öljyä, maakaasua tai mineraaleja.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 5

verovapaan joukkolainan tuotto

kaikki sijoitustuotot, jotka on tosiasiallisesti tai rakenteellisesti saatu sijoittamalla verovapaan joukkolainan liikkeeseenlaskun tuotto, joka on organisaation valvonnassa. Tähän eivät sisälly sijoitustuotot, jotka on saatu sellaisista sijoitustuotoista, jotka ovat teknisesti valtiollisen liikkeeseenlaskijan määräysvallassa. Esimerkiksi tappiomielialaan talletetut tuotot, jotka on peruuttamattomasti pantattu joukkovelkakirjalainan pääoman ja korkojen maksamiseen (velanhoito), eivät ole organisaation valvonnassa.

lähde: lomake 990, VIII osa, rivi 4

avustukset, rahoitusosuudet jne.yhteensä

liittokampanjoista, jäsenmaksuista, varainhankintatapahtumista, niihin liittyvistä järjestöistä, valtionavustuksista (avustukset) sekä kaikista muista lahjoituksista, lahjoista ja avustuksista saatujen tulojen yhteenlaskettu kokonaismäärä. Linjat 1A-1F yhteensä (mutta ei linja 1g).

lähde: Lomake 990, VIII osa, rivi 1H

kokonaistulot

kaikki tuotot järjestölle. Lomake 990, VIII osa, rivit 1h, 2G, 3-5, 6d, 7d, 8c, 9c, 10C ja 11e yhteensä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.