studium kvalitativních a kvantitativních vlastností detektoru rozptylu světla

uvádí se řada technologických vylepšení návrhu a konstrukce detektoru rozptylu světla. Výsledkem bylo zlepšení detekčních limitů o více než řádovou velikost. Detektor se tak stal o něco citlivějším než detektor indexu lomu, když se tento detektor používá za optimálních podmínek prostředí. Detekční limity jsou aproximativně 1 ppm v eluentu na výstupu kolony, ale detektor zůstává extrémně nereagující na změny ve fyzikálním prostředí: nedochází k žádnému posunu pozadí ani výchozímu posunu, dokonce i při gradientním eluci, jak je doloženo chromatogramy získanými pro složité vzorky máselného tuku a oleje z tresčích jater.

hluk pozorovaný u tohoto zařízení stále vyplývá hlavně z fotonásobiče, ale v některých případech byl pozorován příspěvek způsobený netěkavým obsahem použitého rozpouštědla. Závisí na dávce rozpouštědla a může být do určité míry redukována destilací a filtrací rozpouštědel před použitím.

odezva detektoru na jednotku hmotnosti vzorku je téměř konstantní, alespoň pro sloučeniny patřící do dané chemické skupiny a které kondenzují jako kapaliny, ale není lineární. Je ukázáno, jak lze snadno dosáhnout manipulace s daty pro kvantitativní analýzu. Uvádí se řada analýz prováděných s detektorem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.