Korpus Koránu – překlad

Vítejte v korpusu Koránu, komentovaném jazykovém zdroji pro Svatý Korán. Tato stránka obsahuje sedm paralelních překladů do angličtiny pro 50. verš kapitoly 33 (sūrat l-aḥzāb). Kliknutím na arabský text níže zobrazíte podrobnosti o morfologii verše.

Go

Kapitola (33) sūrat l-aḥzāb (kombinované síly)

Sahih International: Proroku, dovolili jsme vám manželky vaše, jimž jste dal odměnu jejich a ty, jimž vládla pravice vaše z toho, co vám Bůh Navrátil, a dcery vašich strýců z otcovy strany a dcery vašich Tet z otcovy strany a dcery vašich strýců z matčiny strany a dcery vašich Tet z matčiny strany, které vystěhovaly se s vámi, a věřící ženu, pokud se dá Prorokovi, chce-li si ji Prorok vzít, pouze pro vás, vyjma věřících. My zajisté dobře víme, co jsme jim zavázali ohledně manželek jejich a těch, jichž pravice jejich vládnou, aby vám nebylo protivenství. A Bůh věru je odpouštějící, slitovný.

Pickthall: Ó Proroku! Lo! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal věno jejich, a ty, jichž má pravice tvá z těch, které ti Bůh dal jako kořist války, a dcery tvého strýce na straně otce a dcery tvých Tet na straně otce a dcery tvého strýce na straně matky a dcery tvých Tet na straně matky, které se vystěhovaly s tebou, a věřící ženu, pokud se odevzdala Prorokovi a Prorokovi, aby ji žádali o manželství – výsada pouze pro tebe, nikoliv pro Tebe. pro ty, kdož uvěřili, dobře víme, to, co jsme jim přikázali ohledně manželek jejich a těch, jichž pravice jejich vládnou, abys byl bez viny, neboť Bůh je odpouštějící, slitovný.

Yusuf Ali: Ó Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal věno jejich, a ty, jichž zmocnila se pravice tvá z válečných zajatců, které ti Bůh přidělil, a dcery strýců a tet z otcovy strany a dcery strýců a tet z matčiny strany, kteří se s tebou stěhovali; a každá věřící žena, která zasvětí duši svou Prorokovi, chce-li si ji Prorok vzít. a to jen pro tebe, a ne pro věřící. víme, co jsme jim určili ohledně manželek jejich a zajatců, jichž se zmocnily pravice jejich, aby Pro tebe nebylo obtíží. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

Shakir: Ó Proroku! dovolili jsme vám manželky vaše, jimž jste dali věno jejich, a ženy, jichž zmocnila se pravice vaše z těch, které vám dal Bůh za válečné zajatce, dcery strýců z otcovy strany a dcery Tet z otcovy strany a dcery strýců z matčiny strany a dcery Tet z matčiny strany, jež s vámi utekly. a věřící ženu, pokud se dala Prorokovi, chce-li si ji Prorok vzít-speciálně pro vás, ne pro ostatní věřící.; Víme, co jsme jim uložili ohledně manželek jejich a těch, jichž jsou pravice jejich majetkem, aby vám nebylo přičteno viny. a Bůh velký jest v odpouštění, slitovný.

Muhammad Sarwar: Proroku, učinili jsme vám zákonné manželky, kterým jste dali věno, otrokyně, které vám Bůh dal jako dary, dcery vašich strýců a tet, otcovských i mateřských, kteří se s vámi stěhovali. Věřící žena, která se obětovala Prorokovi a kterou si prorok může chtít vzít, bude speciálně pro něj, ne pro jiné věřící. A věděli jsme, co je povinno jim učinit ohledně manželek jejich a otrokyň, abyste nebyli vystaveni útrapám, neboť vyznamenali jsme vás nad věřícími. Bůh je odpouštějící, slitovný.

Mohsin Khan: Ó Proroku (Mohamed SAW)! A dovolili jsme vám manželky vaše, jichž jste obdařili manželkou svou, a ty, jichž vládla pravice vaše, jichž dal vám Bůh, a dcery vašich strýců z otcovy strany a dcery vašich Ammah, dcery vašich chálových a dcery vašich Chálihových, kteří se s vámi vystěhovali, a věřící ženu, je – li žena, která se s vámi vystěhovala. nabízí se Prorokovi, a prorok si ji přeje vzít; privilegium pouze pro vás, nikoliv pro věřící. A dobře víme, co jsme jim přikázali ohledně manželek jejich a o těch, jichž pravice jejich vládnou, aby vám nebylo v nesnázích. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

Arberry: Proroku, dovolili jsme ti manželky tvé, kterým jsi dal jejich mzdu a to, co vlastní tvá pravice, válečnou kořist, kterou ti dal Bůh, a dcery tvých strýců z otcovy strany a tety z otcovy strany, tvé strýce z matčiny strany a tety z matčiny strany, kteří se s tebou vystěhovali, a kteroukoli věřící ženu, jestliže se odevzdala Prorokovi a kdyby si ji Prorok přál vzít do manželství, výhradně pro tebe, kromě věřících – víme, co jsme jim uložili, aby se dotýkali jejich manželek a co vlastnily jejich pravé ruce-aby na tobě nebylo viny; Bůh je odpouštějící, slitovný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.